Keresés
rovatok
múzeum | 2020 tavasz
Fotó: Aquincumi Múzeum
BUDAI BALOGH TIBOR: „EZ A SZERENCSÉTLEN ALIGHANEM KIKÖPI A FOGAIT…”
Egy aquincumi bokszmérkőzés margójára
A római társadalom a háborúk és harcias játékok bűvöletében élte mindennapjait. Egy igazi bennfen­tes, a történetíró Tacitus szerint a tógás nép gyermekei – eléggé elkeserítő módon – már az anyaméhben magukba szívták a gladiátorjátékok iránti olthatatlan szenvedélyt. E speciálisan itáliai gyökerű versenysport kétes fénye napjainkban is továbbragyog, elhomályosítva a görög kultúrából római földbe átplántált nehézatlétikai versenyszámok: a birkózás, pankráció és ökölvívás hajdani jelentőségét.

Pedig az említett görög küzdősportok – kezdeti, obligát idegenkedést követően – még hamisítatlan római környezetben is vetekedtek a fegyveres összecsapások népszerűségével. Különösen igaz ez a kijelentés az ökölvívásra, amely brutalitásban felvette a versenyt a gladiá­torviadalokkal, továbbfejlesztett római változata, az „éles kesztyűs” boksz pedig minden képzeletet felülmúlóan kegyetlenné vált. A XXXII. nyári olimpiai játékok évébe lépve (még ha a nyitóünnepségre csak 2021-ben kerül is sor) érdemes megemlékezni az egyik legősibb sportág, az 1904 óta szinte folyamatosan műsoron szereplő ökölvívás ókori vonatkozásairól, felvillantva azt is, mit adott hozzá Óbuda földje e hosszú és heroikus történethez.

 

„igen értékes lelet” (Aquincum, Kr. u. III. század)

Óbudán, a Meggyfa utca és Vihar utca találkozásánál – az antik topográfiára vetítve ez a helyszín az aquincumi katonaváros északi peremterületére esik – 1957 és 1967 között került sor egy palota részleges feltárására. Az ásató régész az épületkomplexumot a Héraklés (Hercules) életéből elcsent pillanatokat bemutató mozaikpadlók után „Hercules villa” néven vezette be a szakirodalomba és a köztudatba. (Nem egészen helyesen, de tartósan.) A második építési periódusban, vagyis a III. század elején a palota akkori tulajdonosa egy különálló fürdőtraktust építtetett a főtömbtől északnyugatra.

A rezidencia belsőépítészeti témaválasztásával ellentétben a fürdő díszítése nem a korszakban erőteljesen propagált Hercules-kultuszhoz, hanem az építmény rendeltetéséhez (testápolás, testedzés) igazodott.

A csak részlegesen feltárható fürdőépület egyetlen értelmezhető mozaikpadló ábrázolása egy ökölvívó-mérkőzés zárójelenetét, a knock out utáni dermedt pillanatot örökíti meg. Azonban az ábrázolás ismertetését megelőzően következzen az ökölvívás ókori története dióhéjban összefoglalva.

A „Hercules villa” ökölvívó-jelenetes mozaikpadlójának részlete. Forrás: Budapesti Történeti Múzeum

„Ilyen a boksz”

I.Flavius Philostratus, a Kr. u. III. században alkotó „sportszakíró” szerint az ökölvívás a lakedaimóniak – közismertebb néven spártaiak – találmánya volt. Az igazság azonban az, hogy a sportág gyökerei a dór bevándorlás időszakánál (Kr. e. XII–XI. század) jóval korábbra nyúlnak vissza, a kezdetek kezdete mondhatni a mitikus idők ködébe vész. Csupán annyi bizonyos, hogy Kréta szigetén legkésőbb a Kr. e. XV. században, azaz már a görögök megérkezése előtt űzték e sportág egy sajátos változatát. A sportág hőskorát körüllengő homály onnantól kezd oszladozni, amikor az ökölvívás az olym­piai játékok műsorára került.

A mitológiai hagyomány szerint az olympiai játékokat Héraklés, a széles mellkasú hős alapította atyja, Zeus tiszteletére valamikor a Kr. e. XIII. század folyamán.

Az ünnepi játékok rendezése azonban e mesés tradíció ellenére is csupán a Kr. e. 776. évtől kezdve dokumentált, ráadásul az ökölvívósport – ősisége dacára – még ez utóbbi időponthoz képest is viszonylag későn, csak a Kr. e. 688. évi játékokon debütált. Az első olympiai bajnoki címet a smyrnai Onomastos nyerte. Kiérdemelt hírnevén sokat lendített, hogy az antik hagyomány a sportág szabályrendszerének összeállítását is neki tulajdonította. A modern kutatás ebben nem hisz, úgy véli inkább, hogy a kisázsiai sportoló érdeme csak a meglévő szabályok írásba foglalása lehetett. Akárhogyan is történt, a szóban forgó szabálykönyv végül nem maradt ránk, így a sportág megismeréséhez, rekonstrukciójához a képi források, illetve néhány antik szerző elejtett megjegyzése visz csak közelebb.

A rendelkezésre álló adatok alapján a játékot a mainál jóval megengedőbb környezetben lehet rekonstruálni: az ellenfél átkarolásán, lefogásán, a szem és a genitáliák támadásán kívül elvileg minden műfogás megengedett volt. Ugyanakkor vita tárgyát képezi, hogy mely testrészek számítottak szabályos támadási felületnek. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a támadások túlsúlya a fej ellen irányult.

Súlycsoportok nem léteztek (csak korcsoportok), az összecsapás pedig a játékidő megszakítása nélkül addig tartott, amíg az egyik fél harcképtelenné nem vált, vagy – ha még képes volt rá – felemelt mutatóujjával nem jelezte a küzdelem feladását.

A bírák az aggasztóan döntetlenszagú mérkőzések esetén, vagy a váratlanul lezuhanó este miatt olykor a „hirtelen halál” intézményét hívták segítségül. Ilyenkor a küzdő felek felváltva behúzhattak egyet egymásnak úgy, hogy a másiknak eközben nem volt szabad védekeznie. Nyilvánvaló módon az a sportoló került előnybe, aki a sorsolás révén elnyerte az első ütés jogát.

A Kr. e. V. századtól a csapáserő növelésére és az izgalom fokozására mind gyakrabban rögzítettek vastag marhabőr csíkokat az eredetileg puha borjúbőr szalagokból készített, kézfejre tekerhető védőkesztyűk ütőfelületére. A rómaiak ennél is továbbmentek. Ólom- vagy vasbütykökkel, pengékkel megerősített kesztyűjük, a caestus nemcsak a játékidőt, hanem az ökölvívók várható élettartamát is alaposan lerövidítette. Történt mindez a császárkor hajnalán. A caestus bevezetésével az ökölvívósport két szakágra vált szét: római és görög stílusúra.

 

 Így ütöttek ők Aquincumban

A kellőképpen véres, tehát a római ízlésvilágba kiválóan illeszkedő ökölvívósport elterjedt az egész birodalomban. A határ menti Aquincumban sem fogadta a küzdősportot rideg közöny, erről tanúskodik a „Hercules villa” fürdőtraktusában feltárt mozaikpadló részlet, amely egy kiütéses győzelemmel végződő meccs zárójelenetét ábrázolja.

A kevés szín felhasználásával készített, mégis rendkívül plasztikus alkotásban a talpon maradt, fején a nehézatléták hosszú fürtjét (cirrus) viselő győztes kitekint a kompozícióból, mintegy a nézők elismerő pillantását fürkészi. Ő viheti majd haza a győzelmi pálmát, amely ekkor még a kép jobb oldalán megjelenített szoborbüszt talapzatának támasztva várja gazdáját. A padlóra küldött, kába vesztes ködösen mered maga elé, miközben felrepedt homlokából dőlő vére apránként kis tócsává gyűlik a homokon.

A kesztyűk stilizált ábrázolása ellenére jól felismerhetők a borzasztó sporteszköz, a caestus hegyes fémalkatrészei, aminek fényében bátran kijelenthető, hogy a vesztes sportoló olcsón úszta meg az összecsapást: a szemhéj környéki vékony bőr ugyan könnyen reped és látványosan vérzik, mégsem számít súlyos sérülésnek.

A szoborbüszt állványára akasztott két vakarókés (strigilis) a sportolók testét bevonó olaj, illetve az arra rakódott szennyeződés: vér, verejték, homok, „éles kesztyűs” összecsapás esetén fog-, rosszabb esetben koponyaszilánkok és agyvelő eltávolítására szolgált. A kompozíció hiányos, így nem tudhatjuk, hogy egy konkrét, legendás összecsapást örökített-e meg a művész (adott esetben a szereplők nevének feltűntetésével), vagy csak egy tipikusnak tartott jelenetet. Minthogy a „Hercules villa” Severus-kori tulajdonosának kiléte az ismeretlenség homályába vész, a bemutatott ökölvívók mellett a mozaikpadlót megrendelő, sportbarát házigazda sem nevezhető néven. Legalábbis egyelőre.

 

Vergilius és a boksz: egy antik sporttudósítás

A római entellektüelek pózoló fanyalgása ellenére az ökölvívás nemcsak a képző- és iparművészetben, de a szépirodalomban is megkerülhetetlen témának számított. Még a rómaiak „nemzeti” eposza, az Aeneis sem lehetne teljes egy szabatos sporttudósítás nélkül.

Vergilius történetében Aeneas Karthágóból Szicíliára vetődve ünnepi játékokat rendezett atyja, Anchises halálának első évfordulójára. A különböző versenyszámokban Aeneas trójai kísérete a helyi király, Acestés sportolóival mérte össze tudását. Minden a legnagyobb rendben folyt, az ökölvívók versengése előtt azonban megfagyott a levegő: néhány kellemetlen pillanatig úgy tűnt, hogy a trójai bajnok, a félelmetes Darés nem talál kihívóra.

Végül Acestés unszolására egy kiöregedett öklöző, Entellus állt elő anakronisztikusan lóbálva, majd a küzdőtér közepére hajítva egy pár caestust. Darés elborzadva meredt a fém alkatrészeken száradó vérre és agyvelődarabokra, majd kijelentette, hogy csak görögkesztyűs mérkőzésre hajlandó.

A szikár szeniornak ugyan mindegy volt, könnyűkesztyűben is laposra verte az arrogáns trójait, akit végül Aeneasnak kellett kimenekítenie Entellus és a halál karmai közül. Miközben a küzdőtérről letámogatott Darés vért és letört fogdarabkákat köpködött mindenfelé, az adrenalintól hajtott Entellus a jutalomként nyert borjúhoz penderült, és – mintegy bemutatva a nagyérdeműnek, mi várt volna a trójaira, ha társai nem dobják be idejekorán és képletesen a törülközőt – egyetlen ütéssel beszakította az állat koponyáját, kifröccsentve annak agyvelejét. Erődemonstráció és áldozatbemutatás egy mozdulattal.

Núbiai bokszolók terrakotta szobrocskái. Kr. e. II–I. század. British Museum, London

 

Melankomas, a legyőzhetetlen széplélek

Természetesen az ökölvívósportnak is megvoltak a maga ikonjai, s mivel az írott források nem mindenütt olyan hézagosak, mint Aquincumban, a halhatatlan bajnokok közül nem egyet névről is ismerünk. Talán minden csillag közül a káriai Melankomas („fekete üstökű”) fénylett a legkülönösebben. Melankomas Vespasianus (Kr. u. 69–79) idősebb fiának, a később ugyancsak császári bíbort öltő Titusnak (Kr. u. 79–81) volt a kedvenc sportolója (rossz nyelvek szerint a férfiszeretője is).

Nehéz elhinni, de a bokszoló sportolói pályafutása során úgy maradt veretlen, hogy soha nem ütött meg senkit, és őt sem találta el egyetlen ellenfele sem. Sajátos stílusa eltáncolásra, kitérésekre épült, így kergette kétségbeesésbe és végkimerülésbe a minduntalan luftot ütő ellenfelet.

Melankomas a császár tiszteletére rendezett 74. (vagy 78.) évi neapolisi (nápolyi) Sebasta ünnepély megnyitása előtt szívrohamot kapott és meghalt. A vak végzet elől még neki sem sikerült elsasszéznia. Élt körülbelül 23 évet. Veretlen bajnokként neve méltán tündököl a sporttörténet egén, rendkívüli állóképességre alapozó, defenzív stílusa mégsem teremtett iskolát. Talán nem is baj, mert nem ilyen a boksz.

Törpe bokszolókat bemutató mozaikpadló részlete. I–II. század fordulója. British Museum, London.

 

„… egykor volt orra, álla, füle és szemhéja. Aztán hivatásos bokszolónak állt, és mindezeket elvesztette.”

Dión Khrysostomos, az „aranyszájú” szerint Melankomas – ökölvívókra nem jellemző módon – vonzó külsejű férfi maradt. Persze, hiszen sosem nézett bele egy caestusszal leadott ütésbe. Pályatársai legtöbbjének ábrázatán azonban kitörölhetetlen nyomot hagytak a zömmel fejre irányuló támadások. Az epigrammaköltő Lucillius, aki szívesen köszörülte amúgy sem életlen nyelvét az ökölvívók eltorzult fizimiskáján, egyik szösszenetében a bokszoló Stratophón kilapított orra alá dörgöli, hogy amikor Odysseus húszévnyi – részben igazolt – távollét után, koldusálcában hazatért, legalább a kutyája felismerte. Ezzel szemben Stratophónt négy­órányi bokszolás után már a kutya sem ismeri fel. (Önmagát, Stratophónt is beleértve, aki akár eskü alatt is vallaná, hogy ő: nem ő.) Egy másik ökölvívónak, Olympicusnak barátilag ellenjavallja, hogy víztükörbe nézzen, nehogy holmi fordított Narcissusként szörnyethaljon undorkeltő arcképétől. Az olympiai bajnok Androleos nevében pedig így siránkozik (vagy inkább hetvenkedik?) a költő: „Fél fülem ott hagytam Pisába’/ Plataia terén meg / fél szememet; félholt voltam a / Delphi-síkon…” (Csengery János fordítása).

Lucillius, a karikírozás mestere magától értetődően sarkítja a valóságot. De azért nem is olyan nagyon. Az antik ökölvívó-ábrázolások non plus ultrája, a „Pihenő Bokszoló” bronzszobra aggasztó hűséggel illusztrálja a költő szavait, vizuálisan is bemutatva a boksz emberi fejre gyakorolt hatását: a szemek alatti duzzanatokat, a törött orrot, a karfiolfüleket és az örök emlékül hagyott forradásokat az arcon.

És akkor még nem esett szó az ökölvívók megritkított, letördelt fogsoráról. Akárhonnan is szemléljük, annyi bizonyos, hogy nem az ökölvívás volt a maradandó férfiszépség záloga.

 

Aquincum hosszúra nyúló hanyatlása bőven adott időt a gladiátorharcok és atlétikai versenyek tökéletes leépülésére. Az uralkodóvá váló keresztény korszellem nem kedvezett a pogány gyökerű és az isteni szándékból teremtett emberi testet kellőképpen nem tisztelő sportrendezvényeknek. De ne legyen kétségünk afelől, hogy a településkomplexum fénykorában, a klasszikus antikvitásban a mai Óbuda földjét is taposták (és gyakran össze is vérezték) a sportág darabos mozgású hentesei és táncos léptű művészei: a helyi Stratophónok, Olympicusok és Melankomasok. (Inkább az előbbiek). Az is biztos, hogy a kortárs epigrammaszerzők cizellált distichonjaikban őket is tollhegyükre tűzték, és ugyanígy tettek bökverseikben az utcai fűzfapoéták. A lelkes, útszéli karikaturistákról pedig már ne is essen szó. A régészet feladata, hogy a letűnt antik sportéletből minél több információt újra felszínre hozzon. A „Hercules villa” ökölvívókat ábrázoló mozaikpadlójának feltárása csak e folyamat első lépéseinek egyike volt.

(A szerző a BTM – Aquincumi Múzeum munkatársa)

„Pihenő Bokszoló” (Pugile in riposo). Vitatott keltezésű. Kr. e. IV–I. század. Museo Nazionale Romano, Róma.